Общи условия

На тази страница се уреждат търговските взаимоотношения между:

Ретроникс Инженеринг – компания, регистрирана по Търговския закон на Великобритания, със седалище и адрес на управление в гр. Лондон, наричана по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна
и от друга – лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.peak-bg.com, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящият текст регламентира Общите условия съгласно, които ТЪРГОВЕЦЪТ, предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си възможност за закупуване на определени стоки и услуги посредством Интернет магазина си www.peak-bg.com. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. Със зареждане на www.peak-bg.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането й.

Член 2. След натискане на бутона “Потвърждение на поръчката” при стъпка 5 от процеса по поръчка, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителската им кошница. Това действие има правно обвързваща сила, тъй като при изпращане на поръчка и получаване на обратно потвърждение чрез e-mail се счита, че между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ е сключен Договор за покупко-продажба от разстояние.

Член 3. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни и/или налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 3 (три) работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез известяване на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес или телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избира между възстановяване на заплатената сума, отказ от поръчката или заместваща поръчка.

Член 4. Общите условия, договорните отношения, както и всякакъв друг вид комуникация между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ са на български език.

Член 5. Плащанията трябва да бъдат извършвани в български левове.

Член 6. На страниците на www.peak-bg.com ТЪРГОВЕЦЪТ публикува:
1. описание на основните характеристики и изображение на всяка предлагана стока;
2. крайната продажната цена, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
4. всякакъв друг вид информация предвидена от закона.

II. ЗАПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

Член 7. Всички цени на стоките и услугите, описани на www.peak-bg.com, са крайни, в български левове, но не включват разходите за куриерски услуги (разходите за доставка). Цените на услугата за доставка варират според начина на заплащане, който ще бъде избран и ще бъдат добавени на по-късен етап при обработване на заявка за поръчка. За повече информация виж в раздел Доставка.

Член 8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. Също така ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Член 9. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в настоящите Общи условия, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Член 10. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ препотвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка и всички допълнителните разходи по доставка, които евентуално биха били породени от това му действие.

Член 11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка във възможно най-кратък срок от получаването й.

Член 12. Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез наложен платеж при доставяне на поръчката. За повече информация вижте в раздел Доставка.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Член 13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и e-mail адрес за кореспонденция;
2. да плати цената на заявената от него стока по реда посочен в настоящите Общи условия;
3. да заплати разходите по доставката по реда посочен в настоящите Общи условия;
4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
5. да не подава фиктивни или невалидни заявки, или друга невярна информация;
6. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
7. да уведомява незабавно ПРОДАВАЧА за всеки станал му известен случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет магазина;
8. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват интернет магазина;
9. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
10. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е упълномощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
11. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
12. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
13. да не публикува коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на ТЪРГОВЕЦА или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България.

Член 14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
1. да разглежда и да поръчва обявените стоки посредством интернет магазина на www.peak-bg.com;
2. да се информира за състоянието на своята поръчка;
3. да получи стоката в уговорения срок, но не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ТЪРГОВЕЦА;
4. да откаже да получи заявената от него стока:
     – aко при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
     – aко при получаване, стоката явно не съответства на заявената такава и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
     – при спазване на разпоредбите заложени в Закона за защита на потребителите.
5. да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. По време на този срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява получените от ТЪРГОВЕЦА стоки, тяхното качество и безопасност.
6. да предяви рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при експлоатацията са открити несъответствия с направената поръчка. В този случай потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената при условия и по реда на Закона за защита на потребителите;
7. по всяко време да направи запитване кои негови данни са запаметени при ТЪРГОВЕЦА, както и да поиска чрез e-mail изтриване на същите.

Член 15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на неговото потребителско име и паролата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Член 16. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава:
1. да прехвърли на ПОТРЕБИТЕЛЯ собствеността на заявената за покупка от него стока, след получаване на плащането от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или негов представител по смисъла на член 9 от настоящите Общи условия;
2. да достави в срок заявената за покупка стока;
3. да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
4. да полага нужните усилия за изпълнение на своите задължения по настоящите Общи условия;
5. да полага грижа информацията в магазина да се поддържа възможно най-вярна и актуална.

Член 17. ТЪРГОВЕЦЪТ има право:
1. но не и задължението, да запазва информация, намираща се на сървъра на www.peak-bg.com;
2. по всяко време, без уведомяване до ПОТРЕБИТЕЛЯ, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с нормалното ползване на сайта, като ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.peak-bg.com;
3. да потърси потвърждение по телефона на всяка поръчка, направена от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
4. да откаже да изпълни поръчка, направена през www.peak-bg.com, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по член 13, параграфи 1, 5, 8, 9, 11, 12 и 13, както и в случаите по член 3 от настоящите Общи условия. ТЪРГОВЕЦЪТ е задължен да уведомява клиента за това на предоставените телефон за връзка и/или e-mail;
5. да цензурира коментари и мнения, публикувани на www.peak-bg.com в нарушение на правилата по член 13, параграф 13 от настоящите Общи условия, като също така има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за авторите на подобни коментари или мнения.

Член 18. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност:
1. за непредоставяне на достъп до интернет магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и/или не е бил длъжен да предвиди – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА;
2. и не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
3. за повреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина електронни препратки;
4. за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на горе упоменатите интернет препратки, както и не носи отговорност за претърпени вреди и/или пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
5. за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на www.peak-bg.com;
6. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предоставяните услуги.

V. СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРСКИ ПРАВА

Член 19. Освен ако в тези Общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.peak-bg.com, е собственост на ТЪРГОВЕЦА. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.peak-bg.com, без изричното писмено съгласие на ТЪРГОВЕЦА. При необходимост ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.peak-bg.com само и единствено за своя лична употреба.

Член 20. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

VI. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

ВАЖНО: Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

  1. сключване на договора – при договор за услуги;
  2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

При поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми peak-bg.com за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: Ретроникс Инженринг

email: peakbg@retronics-uk.com

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

——————————————————

* Ненужното се зачертава.“ 
_______________________________________________________________________________

 

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на сайта peak-bg.com, като в случай че използва тази възможност, peak-bg.com незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.

В случай, че потребителят се откаже от договора, peak-bg.com ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от peak-bg.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира  peak-bg.com за неговото решение за отказ от договора.

С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова или алтернативна сметка.

peak-bg.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

Потребителят следва да изпрати на peak-bg.com или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал peak-bg.com за отказа си от договора. 

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на peak-bg.com преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. peak-bg.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Когато потребителят упражни правото си на отказ, той заплаща пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който е уведомил peak-bg.com за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума се изчислява въз основа на крайната цена. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.

Отказ от някои видове закупени стоки може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. ​

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21. Двете страни декларират, че в случай на недействителност на отделни части от тези Общи условия, това няма да предизвика недействителност на целия текст на настоящите Общи условия, а само за съответните отделни недействителни клаузи, като те ще се считат заместени по право от съответните повелителни правила на закона.

Член 22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договореностите между страните, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, прилагане или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или нови обстоятелства, ще бъдат решавани по съдебен ред от компетентните органи.

Член 23. За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Член 24. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да променя и допълва Общите условия във всеки един момент.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 
Член 25. www.peak-bg.com е уебсайт за електронна търговия (интернет магазин) – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят от ТЪРГОВЕЦА след изричното им заявяване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и само след заплащане според реда и условията предвидени в настоящите Общи условия.

Член 26. „Изпращане на поръчка” е процесът, при който ПОТРЕБИТЕЛЯ след въвеждането на личните си данни и натискане на бутона „изпрати поръчката” извършва последната стъпка в процеса на поръчка на стоките намиращи се в потребителската му кошница.

Член 27. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението на задълженията по договора или част от тях обективно невъзможно.

Член 28. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Член 29. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).